Customize Joomla Template by iPage.com
Τελευταίες Ανακοινώσεις
Δημοσιεύθηκε : Παρασκευή, 08 Νοεμβρίου 2013

Κανονισμός Δικτύων Ύδρευσης και Υδροληψίας

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ

  Α. Όπως είναι γνωστό με τον Νόμο 1069/1980 ‘’Περί κινήτρων δια την ίδρυση επιχειρήσεων υδρεύσεως – αποχετεύσεως’’, έγινε δυνατός ο διαχωρισμός από τους Δήμους άνω των 10.000 κατοίκων, των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης και η ίδρυση και σύσταση ανεξαρτήτων Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ). Η φύση των Νομικών αυτών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, ακολουθεί την τάση για ‘’ιδιωτικοποίηση του Κράτους’’, αφού αυτό φορέας κατεξοχήν εξουσίας αναθέτει πρωτογενώς την άσκηση του κυκλώματος Ύδρευσης – Αποχέτευσης στους Δήμους και τις Κοινότητες (άρθρο 23 Ν.1065/1980 πρώην Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας, βλέπε άρθρο 277 Π.Δ 410/1995 Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας και Επιχειρήσεις των ΟΤΑ) και δευτερογενώς με τον Νόμο 1069/80 σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, της ενάσκησης δηλαδή Δημόσιας εξουσίας και μάλιστα της αποκλειστικής αρμοδιότητας των Δήμων. Στα πλαίσια λοιπών αυτού του Νόμου 91069/80) και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 23 παράγραφος 3, η συνιστώμενη Δ.Ε.Υ.Α.Ξ υποχρεούται στη σύνταξη του προβλεπόμενου Κανονισμού Δικτύων, όπου μέχρι τη σύνταξη του παραμένουν σε ισχύ και λειτουργία οι ενυπάρχοντες εγκεκριμένοι Κανονισμοί των Δήμων.

 

 Β. Μετά τη σύσταση της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ το 1982 (Π.Δ. 19/22-2-1982-ΦΕΚ 19/22-2-1982 τ.Α΄.) και την έναρξη λειτουργίας αυτής από 1ης Ιανουαρίου 1984 δηλαδή μετά την πάροδο δύο ετών περίπου, έγινε δυνατή η σύνταξη του προβλεπόμενου Κανονισμού, όπως διαμορφώθηκε μέχρι σήμερα, διαρρεύσαντος αυτού του χρόνου επ’ωφελεία απόκτησης ανάλογης πείρας, προκειμένου να συγκερασθούν οι κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας με τον κοινωφελή χαρακτήρα των επιχειρήσεων αυτών. Με την διάταξη του άρθρου 23 παρ.3 ο Νομοθέτης παρέχει ευρεία εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της συνιστωμένης επιχείρησης να καθορίσει δια του Κανονισμού τους όρους με τους οποίους θα πρέπει να παρέχονται οι υπηρεσίες την συνιστωμένης ΔΕΥΑ προς τους καταναλωτές της, προφανώς για να θέσει εδραίες βάσεις και υγιείς αρχές και κανόνες με αυτούς. Η σύσταση του Κανονισμού Δικτύων της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ έγινε σύμφωνα με τις προαναφερόμενες αρχές, λαμβάνοντας δηλαδή υπόψη τις τοπικές συνθήκες, τα οικονομικά της επιχείρησης και αυτά των καταναλωτών, τους οποίους έχει σαν στόχο να υπηρετεί, ασκώντας συγχρόνως εξουσία αγαθή και χρήστη, χωρίς όμως να θραύονται τα όρια της οικονομικής αντοχής της Επιχείρησης. Εκτός όμως από τις τοπικές συνθήκες, έλαβε υπόψη παρεμφερείς άλλων πόλεων, όπως υπηρετούνται από τους ανάλογους φορείς. Ακόμη έλαβε υπόψη το καθεστώς με το οποίο μέχρι πρότινος παρείχε ο Δήμος Ξάνθης τις υπηρεσίες αυτές μέσω του Κανονισμού του και ο οποίος ισχύει μέχρι την επιψήφιση του παρόντος.

 

 Γ. Συγκεκριμένα λοιπόν ο υπό ψήφιση Κανονισμός χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος τίθενται οι γενικές αρχές λειτουργίας των δικτύων Ύδρευσης και των γενικών αρχών υδροληψίας των καταναλωτών των εξυπηρετούμενων από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ξ και στο δεύτερο μέρος εξειδικεύονται οι γενικές αρχές και αντιμετωπίζονται πλέον κατά τρόπο ριζικό οι υδροδοτήσεις και υδροληψίες των απλών καταναλωτών μέχρι και ολόκληρων πολυκατοικιών, συγκροτημάτων και λοιπών χωρών. Για την πλήρη κατανόηση των οριζόμενων είναι απαραίτητο για τον χρήστη του Κανονισμού αυτού η προσφυγή του ισότιμα και στα δυο μέρη. Η γλώσσα που συντάχθηκε είναι η δημοτική με επιτακτικό και επιγραμματικό ύφος στο πρώτο, μέχρι και επεξηγηματικό και αναλυτικό στο δεύτερο μέρος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κατά το άρθρο ερμηνεία του Κανονισμού δεν αναγράφεται στην έκθεση.

 

Ο Αναπλ. Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ

Κάρτης Παναγιώτης

 

 

Άρθρο 1

(ΟΡΙΣΜΟΣ)

Άρθρο 2

(ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ)

Άρθρο 3

(ΑΓΩΓΟΙ)

Άρθρο 4

(ΠΑΡΟΧΕΣ)

Άρθρο 5

(ΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ)

Άρθρο 6

(ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΤΩΝ)

Άρθρο 7

(ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΝΤΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ)

Άρθρο 8

(ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ)

Άρθρο 9

(ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΚΤΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΥΑΞ)

Άρθρο 10

(ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ)

Άρθρο 11

(ΑΝΥΨΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΑ ΦΡΕΑΤΙΑ)

Άρθρο 12

(ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ)

Άρθρο 13

(ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ)

Άρθρο 14

(ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ)

Άρθρο 15

(ΜΕΤΡΗΤΕΣ)

Άρθρο 16

(ΔΑΠΑΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ- ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ)

Άρθρο 17

(ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ)

Άρθρο 18

(ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ)

Άρθρο 19

(ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ)

Άρθρο 20

(ΑΞΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ – ΑΝΥΨΩΣΗΣ – ΥΠΟΒΙΒΑΣΗΣ)

Άρθρο 21

(ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Κ.Λ.Π.)

Άρθρο 22

(ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ)

Άρθρο 23

(ΑΞΙΑ ΝΕΡΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΘΗΚΕ)

Άρθρο 24

(ΛΑΘΡΑΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ – ΕΜΠΟΡΙΑ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ)

Άρθρο 25

(ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΡΟΥ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΝΕΡΟΥ)

Άρθρο 26

(ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ)

Άρθρο 27

(ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ)

Άρθρο 28

(ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ)

Άρθρο 29

(ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ)

Άρθρο 30

(ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΕΡΓΕΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ)

Άρθρο 31

(ΟΡΙΣΤΙΚΗ (ΚΑΝΟΝΙΚΗ) ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ)

Άρθρο 32

(ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ)

Άρθρο 33

(ΣΤΗΛΗ (ΠΙΝΑΚΑΣ) ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ)

Άρθρο 34

(ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ)

Άρθρο 35

(ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΕΡΑΤΩΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ - ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΙΣ)

Άρθρο 36

(ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΥΔΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΓΡΑΦΕΙΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Κ.Λ.Π)

Άρθρο 37

(ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ (ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ) ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΩΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ)

Άρθρο 38

(ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ)

Άρθρο 39

(ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ)

Άρθρο 40

(ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ)

Άρθρο 41

(ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣ ΣΤΗΛΕΣ)

Άρθρο 42

(ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ)

Άρθρο 43

(ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ)

Άρθρο 44

(ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ (ΜΕΤΡΗΤΕΣ)

Άρθρο 45

(ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ)

Άρθρο 46

(ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ – ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΗ ΘΕΣΗ)

Άρθρο 47

(ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.)

Άρθρο 48

(ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ)

Άρθρο 49

(ΑΚΥΡΩΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ)

Άρθρο 50

(ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΤΙΚΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ)

Άρθρο 51

(ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ)

Άρθρο 52

(ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ)

Άρθρο 53

(ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ)

Άρθρο 54

(ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ)

Άρθρο 55

(ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ)

Άρθρο 56

(ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ)

Άρθρο 57

(ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.)

Άρθρο 58

(ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑ)

Άρθρο 59

(ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΙΣ)

Άρθρο 60

(ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ)

Άρθρο 61

(ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΑΝΟΜΉΣ – ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Ή ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΑΓΩΓΩΝ)

Άρθρο 62

(ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ)

Άρθρο 63

(ΕΠΙΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ)

Άρθρο 64

(ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ)

Άρθρο 65

(ΠΟΡΟΙ – ΕΣΟΔΑ – ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ)

Άρθρο 66

(ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ – ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

Άρθρο 67

(ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ)