Customize Joomla Template by iPage.com
Δημοσιεύθηκε : Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2020

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ σε εφαρμογή του Ν.3850/2010, του Ν.4412/2016,του Ν.1568/1985 και του Π.Δ. 17/1996, ύστερα από την  94/23-06-2020  Απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ προτίθεται να απασχολήσει με Σύμβαση Παροχής  Υπηρεσιών, ένα (1) Τεχνικό Ασφαλείας ο οποίος πρέπει να έχει τα παρακάτω προσόντα:

•    α) Πτυχίο πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος, που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.)  ειδικότητας Μηχανολόγος Μηχανικός – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός- Πολιτικός Μηχανικός. β) Πτυχίο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή πτυχίο των πρώην σχολών υπομηχανικών και των  Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.) τμήματος Μηχανολογίας – Ηλεκτρολογίας – Ενεργειακής τεχνικής.  

•    Προϋπηρεσία, που υπολογίζεται από την απόκτηση πτυχίου, για τους τεχνικούς των περιπτώσεων α’ τουλάχιστον διετή, για τους τεχνικούς της περίπτωσης β’ τουλάχιστον πενταετή.

•    Για τους τεχνικούς ασφάλειας που έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα επιμόρφωσης σε θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζόμενων, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών, που εκτελείται από τα αρμόδια Υπουργεία ή εκπαιδευτικούς ή άλλους δημόσιους οργανισμούς ή από εξειδικευμένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) πιστοποιημένα για την υγεία  και ασφάλεια των εργαζόμενων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, η  προϋπηρεσία που προβλέπεται μειώνεται ως εξής α) για τους τεχνικούς των περιπτώσεων α’ κατά ένα έτος, β) για τους τεχνικούς της περίπτωσης β’ κατά τρία έτη.

Οι υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας μπορούν να παρέχονται από ατομικές επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα (ΕΞ.Υ.Π.Π.) σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 3850/10.

Το σύνολο των ωρών απασχόλησης ορίσθηκε στις 149,00 ώρες για τον Τεχνικό Ασφαλείας ετησίως με προϋπολογιζόμενη δαπάνη 20,00€ ανά ώρα δηλαδή σύνολο δαπάνης 2.980,00€ πλέον ΦΠΑ.

Στη σύμβαση που θα υπογραφεί δεν θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις τις εργατικής νομοθεσίας ούτε εκείνες περί ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.

Οι αρμοδιότητες του Τεχνικού Ασφαλείας θα είναι οι αναφερόμενες στην σχετική νομοθεσία (Ν.3850/10, Ν.1568/85, Π.Δ. 17/96)

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο φάκελο προσφοράς. Ο φάκελος θα περιλαμβάνει δύο (2) ξεχωριστούς φακέλους,
α) το φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που είναι τα εξής:
1.    Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 , Δεν υπάρχει εις βάρος μου «αμετάκλητη» καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Η  υποχρέωση εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό και αφορά ιδίως :
1α)στις περιπτώσεις εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές ,1β)στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο , καθώς και όλα τα μελή του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.    Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές τόσο για τα μέλη τους όσο για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό.

3.    Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

4.    Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

5.    Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο , αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
6.    Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο εμπορικό επιμελητήριο

β) το σφραγισμένο φάκελο της οικονομικής προσφοράς και
γ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην όποια θα δηλώνει ότι είναι εγγεγραμμένο μέλος στον ΟΠΣ-ΣΕΠΕ.
Προσφορές, δύναται να κατατίθενται στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΞ, μέχρι και την 26/08/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30 μ.μ.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΥΑΞ, προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι υποψήφιοι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα.
Η ανάθεση της εκτέλεσης της σύμβασης θα γίνει με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΞ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 άρθρο 328 στον υποψήφιο/α που πληροί τα απαιτούμενα προσόντα και κατέθεσε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής.
Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα και στην περίπτωση που αυτά προέρχονται από την αλλοδαπή απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, η επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του κτιρίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.. Παράλληλα, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ., ενώ θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στο Τ.Ε.Ε..

Μπορείτε να κατεβάσετε την πρόσκληση εδώ